Regulament concursurs Facebook Minimarțieni

Prezentul regulament face parte din campania de promovare a brandului Minimarțieni pe Facebook.

Art. 1 – Organizatorul

1.1. Concursul pe Facebook cu premii (denumit în continuare „Concurs”) este organizat, în numele Minimarțieni, de SC PRODINS SRL, cu sediul în Bucureşti, str. Tache Ionescu nr 5, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/25162/1993, având Cod Unic de Înregistrare RO5125781, denumită în continuare “Organizator”.

1.2. Concursul se va desfăşura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toţi participanţii.

1.3. Prin participarea la acest concurs se prezumă cunoaşterea regulamentului şi acordul Participantului. Participanţii se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor termenilor, condiţiilor şi prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata şi locul de desfăşurare a concursului

2.1. Concursul este organizat şi desfăşurat pe întreg teritoriul României, prin intermediul platformei de socializare www.facebook.com, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
2.2. Perioada concursului va apărea pe pagina de Facebook Minimarțieni (https://www.facebook.com/minimartieniromania/)

Art. 3 – Regulamentul oficial al concursului

3.1. Regulamentul oficial al concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durata a concursului, în format electronic, prin accesarea paginii de pe site-ul nostru www.minimarțieni.ro/regulamentconcurs

3.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifică şi/ sau completa oricând Regulamentul, fără a înştiinţa în prealabil participanţii cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/ completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale care vor fi comunicate către public prin actualizarea regulamentului pe pagina de pe site-ul nostru www.minimarțieni.ro/regulamentconcurs

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1. Se pot înscrie în vederea participării la concurs numai persoanele fizice cetăţeni români („Participanţii”) cu domiciliul sau reşedinţa în România şi care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani.

4.2. Nu pot participa la concursuri angajaţii organizatorului şi nici membrii familiilor acestora (copii, părinţi, fraţi/ surori, soţ/ soţie etc.).

4.3. Participarea la concurs presupune cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului regulament şi reprezintă acordul expres de colectare, stocare şi prelucrare a datelor cu caracter personal, acordul de publicare a datelor personale (nume, prenume) în cazul persoanelor desemnate câştigătoare, precum şi acordul privind transmiterea datelor personale în vederea expedierii premiilor.

Art. 5 – Premiul concursului

5.1 În cadrul concursului se va acorda un premiu ce constă într-un Hoverboard Lex Go Spark.

5.2 Câştigătorul premiului oferit în cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea în bani sau în alte bunuri a premiului şi nici nu poate schimba caracteristicile premiului câştigat. UN participant poate câştiga UN singur premiu dacă face o poză la panoul Minimarțieni și o postează pe Facebook folosind hashtag-ul #concursMinimartieni și îndeplinește criteriile de participare şi eligibilitate menţionate la Art.4

Art. 6 – Mecanismul desfăşurării concursului:

6.1. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

  1. Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
    2. Participarea se va face exclusiv în cadrul evenimentului Școala de Super Eroi, organizat pe 22 aprilie 2023;
    3. Pentru participarea la concursuri participantul trebuie să facă o poză la panoul Minimarțieni și să o posteze pe Facebook folosind hashtag-ul #concursMinimartieni (pentru aceasta este nevoie ca utilizatorii să aibă sau să îşi creeze un cont de utilizator pe Facebook);
    4. Vor intra în concurs toți participantii care respectă prezentul regulament.

6.2. Un participant la acest concurs poate câştiga un singur premiu, care va fi anunțat pe pagina de Facebook (https://www.facebook.com/minimartieniromania/).
6.3. Câştigătorul va fi desemnat de către organizator printr-o comisie care va asista la tragerea la sorţi efectuată prin intermediul platformei https://www.tragerilasorti.ro/ sau alta platforma de alegere aleatorie de nume sau numere; Câştigătorul va fi anunţat prin intermediul unei postări pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/minimartieniromania/ şi vor trebui să transmită datele lor complete de identificare prin intermediul unui mesaj privat transmis către organizator prin intermediul platformei de socializare Facebook. Datele complete de identificare includ următoarele informaţii enumerate:
• numele contului de Facebook cu care a câştigat premiul
• nume şi prenume
• număr de telefon
• data naşterii
• adresa de e-mail validă.
După validare, organizatorul îşi rezervă dreptul de a anunţa câştigătorii şi pe pagina https://www.facebook.com/minimartieniromania/
6.4. După desemnarea câştigătorului concursului, Organizatorul va proceda la validarea câştigurilor, ocazie cu care se va verifica îndeplinirea condiţiilor privind înscrierea Participanţilor în Concurs, precum şi modul de desfăşurare al acestuia. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câştigător nu poate fi contactat şi va fi invalidat, din cauza faptului că nu a reuşit să comunice datele sale de contact prin intermediul mesajului privat.
6.4.1. Validarea, respectiv invalidarea, se va face după criteriile menţionate mai sus.
6.4.2. În caz de invalidare, premiul va rămâne în posesia organizatorului.

Art 7 – Limitarea răspunderii

7.1. Organizatorii sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei campanii.

7.2. În eventualitatea unei dispute asupra validităţii unei intrări în cadrul acestui concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

7.3. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile competiţiei sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa competiţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa postala la care doresc sa primeasca premiul, adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil).

Art. 8 – Prelucrarea datelor personale

8.1. Prin înscrierea şi participarea la concurs, Participanţii declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. De asemenea, sunt de acord ca datele lor personale să fie înregistrare în baza de date a Minimarțieni, să fie prelucrate şi utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) în scopuri precum: înmânarea premiilor câştigătorilor, înregistrarea şi validarea câştigătorilor concursului, realizarea de rapoarte statistice cu privire la consumatori, activităţi de marketing direct precum informarea persoanelor incluse în baza de date Minimarțieni prin diverse mijloace de comunicare (poştă, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte acţiuni desfăşurate în viitor de către Organizator, trimiterea către participant de diverse materiale publicitare, informative şi/sau obiecte promoţionale şi/sau mostre, dacă aceştia sunt de acord. Acordul se va considera obţinut din partea utilizatorului în momentul în care acesta se înscrie în concurs.

8.2. Participanţilor la concurs le sunt garantate drepturile prevăzute de legea nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Art. 9 – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi cu privire la orice aspect legat de desfăşurarea Concursului se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate în instanţele judecătoreşti române competente din municipiul Bucureşti. Eventualele reclamaţii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Reprezentantului Organizatorului în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la data finalizării concursului. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamaţie.